Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN EDU TRANS ENGLISH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biuro Tłumaczeń EDU TRANS English, zwane dalej Biurem, działa zgodnie z obowiązującym prawem regulującym działalność tłumacza przysięgłego (ustawa z dn. 25 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. nr 273, poz. 2702) oraz ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi sztuki tłumaczenia.
 2. Świadczenie usług na rzecz klientów przez Biuro ma charakter profesjonalny - kluczowymi wartościami są wysoka jakość merytoryczna wykonywanych tłumaczeń, terminowość, jak również sprawne zarządzanie powierzonymi zleceniami.
 3. Biuro zobowiązuje się do zachowania i ochrony poufności dokumentów przekazanych do tłumaczenia w ramach realizacji zleceń. Materiały te nie są wykorzystywane w celach innych, niż te, dla których zostały one przekazane do Biura.
 4. Mając na względzie chęć sprostania wymaganiom Klientów, w przypadku tekstów specjalistycznych Biuro zastrzega sobie prawo kontaktowania się ze Klientem celem pozyskania dodatkowych, niezbędnych informacji.
 5. W przypadku tłumaczeń ustnych Klient proszony jest o wcześniejsze przedstawienie informacji dotyczących istoty tłumaczenia (zakres merytoryczny, specyfika danej dziedziny, itp.)
 6. Korzystając z usług Biura Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.

§2 OBSŁUGA ZLECEŃ

 1. Klient składa zapytanie o nieodpłatną wycenę przesyłając wypełniony Formularz nieodpłatnej wyceny zlecenia dostępny na stronie internetowej Biura, (formularz zawiera informacje niezbędne do oceny charakteru zlecenia oraz określenia szacunkowego kosztu usługi) z załączonym dokumentem (plikiem elektronicznym - dokumentem tekstowym, skanem, itp.) do tłumaczenia.
 2. Biuro odsyła Klientowi Ofertę z załączonym Formularzem Zlecenia. W przypadku akceptacji warunków przedstawionych w Ofercie, Klient wypełnia Formularz Zlecenia oraz odsyła go faksem, e-mailem (skan) lub pocztą do Biura.
 3. Zlecenie zostaje przyjęte i przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Biuro wypełnionego Formularza Zlecenia. Odesłanie wypełnionego formularza zlecenia stanowi akceptację oferty złożonej Klientowi przez Biuro.
  a) W przypadku Klientów, którzy podpisali z Biurem umowę stałej współpracy, za złożenie zlecenia uważa się przesłanie materiałów do tłumaczenia oraz przekazanie (pocztą, drogą elektroniczną lub telefonicznie) informacji dotyczących tychże materiałów.
  b) Klient może powiadomić Biuro telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) o akceptacji oferty. W tym przypadku wymagane jest dokonanie wymaganej płatności przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zlecenia. Zlecenie przekazane zostaje do realizacji w momencie, gdy wyżej wymieniona płatność wpłynie na konto Biura. Istnieje również możliwość zapłaty przy odbiorze / przekazaniu dokumentów (odbiór osobisty) lub też za pobraniem.
 4. Zlecenia, których wartość przekracza sumę 1 000 zł wykonywane są za wcześniejszym pobraniem zaliczki wysokości 30% wartości zlecenia (nie dotyczy stałych klientów).
 5. Standardowy termin realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych.
 6. Realizacja zleceń w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne wykonywana jest na wyraźne polecenie Klienta oraz traktowana jest jako zlecenie superekspres.
 7. Wykonane tłumaczenie pisemne dostarczane jest Klientowi wraz z dokumentem w języku źródłowym w formie wskazanej przez Klienta (odbiór osobisty, list polecony, przesyłka kurierska, dowóz - na koszt Klienta).
 8. W przypadkach przesyłania wykonanego zlecenia pocztą tradycyjną, dzień, w którym Klient zostaje w dowolny sposób powiadomiony przez Biuro o zakończeniu tłumaczenia, uważa się za dzień wywiązania sie przez Biuro z Umowy, o ile odrębna Umowa zawarta z Klientem nie stanowi inaczej.
  a) W przypadku indywidualnych ustaleń z Klientem dotyczących sposobu płatności (wyznaczenie terminu płatności), opóźnienie w dotarciu przesyłki (wykonanego przedmotu zlecenia) do adresata nie może skutkować opóźnieniem w zapłacie przez Klienta za wykonane zlecenie.

§3 CENNIK

 1. Aktualny cennik za usługi wykonywane przez Biuro zawsze podawany jest na stronie internetowej Biura. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto, Biuro nie jest płatnikiem VAT.
 2. Jednostką obliczeniową dla tłumaczeń pisemnych jest 1 strona tłumaczenia.
  a) W przypadku tłumaczeń niepoświadczonych (zwykłych), 1 strona tłumaczenia wynosi 1 800 znaków ze spacjami w tekście źródłowym. Podstawowy koszt przetłumaczenia 1 strony tłumaczenia zwykłego z języka angielskiego na polski wynosi 35 zł. Podstawowy koszt przetłumaczenia 1 strony tłumaczenia zwykłego z języka polskiego na angielski wynosi 40 zł.
  b) W przypadku tłumaczeń poświadczonych („przysięgłych"), 1 strona tłumaczenia wynosi 1 125 znaków ze spacjami w tekście źródłowym. Podstawowy koszt tłumaczenia 1 strony tłumaczenia poświadczonego z języka angielskiego na polski wynosi 38 zł. Podstawowy koszt przetłumaczenia 1 strony tłumaczenia poświadczonego z języka polskiego na angielski wynosi 42 zł.
  c) Dla tłumaczeń niepoświadczonych za podstawę obliczeń ilości znaków służy tekst źródłowy. W przypadku tłumaczeń poświadczonych za podstawę obliczeń służy tekst tłumaczenia (bez formuły poświadczającej).
  d) Każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako cała.
  e) Ilość egzemplarzy tłumaczenia określana jest przez Klienta. Koszt każdego dodatkowego egzemplarza wynosi 2% wartości zlecenia.
  f) Biuro zastrzega sobie możliwość podniesienia ceny o 25% w przypadku tłumaczeń tekstów pisanych odręcznie oraz jeżeli stan dokumentu w języku źródłowym w znacznym stopniu utrudnia odczytanie go. Informacja taka zostanie uwzględniona w ofercie.
 3. Jednostką obliczeniową dla tłumaczeń ustnych jest 1 godzina tłumaczenia (60 min.)
  a) W przypadku tłumaczeń niepoświadczonych (zwykłych), koszt 1 godziny tłumaczenia ustnego wynosi 80 zł. Koszt 1 godziny tłumaczenia ustnego poświadczonego wynosi 100 zł. Powyższe ceny obowiązują niezależnie od kierunku tłumaczenia.
  b) W przypadku konieczności dojazdu tłumacza do miejsca tłumaczenia (poza obszarem miasta Poznania) koszt 1 godziny dojazdu wynosi 30% 1 godziny tłumaczenia ustnego niepoświadczonego.
 4. Biuro oferuje następujące tryby wykonywania tłumaczeń pisemnych:
  a. Tryb zwykły: do 6 stron tłumaczeniowych dziennie.
  b. Ekspres (+25%): 7 - 11 stron tłumaczeniowych dziennie.
  c. Superekspres (+50%): 12 - 15 stron tłumaczeniowych dziennie.
 5. O ile odrębne ustalenia z Klientem nie stanowią inaczej, płatność za tłumaczenia pisemne dokonywana jest przez Klienta w poinformowania go przez Biuro o wykonanym tłumaczeniu. W przypadku płatności online, tłumaczenie wraz z rachunkiem przekazywane jest Klientowi w momencie otrzymania przez Biuro informacji o dokonaniu zapłaty przez Klienta.  W przypadku płatności przelewem Biuro przekazuje gotowe tłumaczenie wraz z rachunkiem na podstawie otrzymanego potwierdzenia przelewu. W przypadku odbioru osobistego, dowozu tłumaczenia do Klienta lub też płatności za pobraniem, płatność dokonywana jest w momencie przekazania tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń ustnych, Klient dokonuje płatności po skończonym tłumaczeniu.
 6. Istnieje możliwość rabatu wysokości 3% wartości tłumaczenia w przypadku, gdy Klient wystawi dla Biura pisemne referencje za wykonane zlecenie.
 7. W przypadku zwłoki w odbiorze tłumaczenia / zapłacie, Biuro nalicza odsetki wysokości 0,5% wartości przedmiotu zlecenia za każdy dzień zwłoki.
 8. Klient nabywa prawa majątkowe do wykonanego tłumaczenia pisemnego w momencie uiszczenia należnej zapłaty.

§4 REKLAMACJE

 1. Pisemne reklamacje dotyczące wykonanego zlecenia rozważane będą w okresie 7 dni od realizacji zlecenia oraz w sytuacji, gdy Klient terminowo uiścił zapłatę należną za wykonanie zlecenia.
 2. Reklamacja musi mieć formę szczegółowej notatki, w której wskazuje się konkretne błędy w tłumaczeniu stanowiącym przedmiot danego zlecenia. Błędy te muszą zostać dokładnie wskazane (strona, wiersz, itp.) w tekście tłumaczenia. W przypadku każdego zaznaczonego błędu osoba sporządzająca reklamację powinna objaśnić merytoryczne podstawy swoich zastrzeżeń.
 3. Rozpatrywane będą jedynie reklamacje wskazujące na błędy oraz nieścisłości w tłumaczeniu powstałe z winy tłumacza. Wszelkie błędy i nieścisłości obecne w tekście źródłowym nie będą rozpatrywane.
 4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość oraz nieodpowiednią jakość świadczonych usług, jeżeli są one rezultatem niewłaściwego działania poczty lub firm kurierskich lub też wynikają one z działania siły wyższej.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają stosowne przepisy kodeksu cywilnego.